Wil je blijven verdienen met het mijden van de spits? Ga dan naar www.filedier.nl en kijk welk aanbod het beste bij je past.

Wild! van de spits maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.

 

Privacy Statement

Wild! van de spits is een spitsmijden project dat in opdracht van De Verkeersonderneming, de StadsRegio Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd om de verkeershinder tijdens de Spitstijden op werkdagen in de Regio Rotterdam te beperken. 

Spitsmijdendiensten Regio Rotterdam verzamelt, beheert en verwerkt persoonsgegevens voor het werven van deelnemers en het meten en analyseren van hun mobiliteitsgedrag. Dit verloopt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens van deelnemers aan het project worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het project en beschikbare mobiliteitsdiensten die De Verkeersonderneming aanbiedt of zal gaan aanbieden, deelnemers geven hiervoor tijdens de inschrijving toestemming. De melding van de verwerking van persoonsgegevens door Spitsmijdendiensten Regio Rotterdam is, overeenkomstig hetgeen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) voorschrijft, gedaan bij de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De melding voldoet aan de bepalingen van de WBP.

Wild! van de spits zorgt voor uw privacy.
Wild! van de spits gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij gebruiken uw gegevens niet voor zaken die buiten de afgesproken Wild! van de spits dienstverlening vallen. Elk noodzakelijk gebruik van uw gegevens voor Wild! van de spits voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

Uw mobiliteits- en internetreisgegevens zijn een privézaak.
Wild! van de spits vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat het project en de dienst betrouwbaar blijft. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoons- en reisgegevens. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een privézaak.

De manier waarop we uw privacy waarborgen bij de uitvoering van Wild! van de spits, hebben we samengevat in dit ‘Privacy Statement’. Dit Privacy Statement geldt voor al onze deelnemers en medewerkers. In dit Privacy Statement geven we aan waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we uw gegevens beveiligen, hoe lang we uw gegevens bewaren en welke rechten u heeft om onze gegevens te controleren. 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Wild! van de spits registreert van alle deelnemers hun naam, kenteken-, adres- en contactgegevens en bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig om onze dienstverlening aan u aan te kunnen bieden. Wij gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor het geven van (online) informatie of voor het overschrijven van uw saldo naar uw bankrekening.

Wij gebruiken ook de opgegeven en gemeten gegevens ten behoeve van de vaststelling van spitsritten en -mijdingen, dus voor het meten en analyseren van uw (spits)reizen om uw beloning te kunnen vaststellen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wild! van de spits heeft de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij beveiligen onze systemen waar gegevens worden verwerkt en opgeslagen conform de vereisten in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De melding is opgenomen onder meldingsnummer m1598814.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wild! van de spits handelt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en bewaart zowel uw persoonsgegevens als verplaatsingsgegevens niet langer dan nodig. Statistische gegevens die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen worden langer bewaard. Deze gegevens zijn dan echter nooit terug te voeren op een persoon. 

Wie hebben toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens zijn op deze manier enkel toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie in het project bevoegd toe zijn en worden alleen gebruikt ten behoeve van het project Wild! van de spits en de mobiliteitsdiensten die De Verkeersonderneming aanbiedt of gaat aanbieden.

Hoe kunt u uw gegevens controleren?
Als deelnemer van Wild! van de spits heeft u het recht om te weten wat wij van u weten. Daarom heeft u via uw persoonlijke pagina op de website rechtstreeks inzage in uw persoonlijke gegevens. Bij de Servicedesk kunt u opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Natuurlijk kunt u altijd uw persoonsgegevens corrigeren. Dit kan (ook) in overleg met de Servicedesk. De contactgegevens van de Servicedesk staan op de website vermeld, en zijn ook hieronder bij ‘Vragen en contact’ opgenomen. 

Verzet tegen gebruik van uw gegevens
U heeft wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Heeft u, ondanks onze zorgvuldige werkwijze en het respecteren van de wet- en regelgeving in dezen, toch bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor Wild! van de spits en de mobiliteitsdiensten die De Verkeersonderneming aanbiedt of gaat aanbieden, dan kunt u hierover contact opnemen met de Servicedesk. 

Bijzonder strafrechtelijke situaties
Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor doeleinden die buiten de Wild! van de spits dienstverlening vallen. Uitzondering hierop is als er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. In het geval van (een verdenking van) een ernstig misdrijf, kunnen middels een justitieel bevel gegevens worden opgevraagd.

Cookie beleid
Deze website voldoet aan artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (‘Cookiewet’) die sinds juni 2012 van kracht is en hierop heeft een update plaatsgevonden op 11 maart 2015. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt, dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn/haar computer en waar deze voor dienen. Iedere bezoeker uit Nederland dient vooraf eenmalig expliciet toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. 

Vragen en contact
Indien u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@wildvandespits.nl of telefonisch contact opnemen via 076 - 76 20 150. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.
Chatten met ons kan ook via de website: www.wildvandespits.nl. Ook kunt u uw vraag stellen via het contactformulier op onze website: www.wildvandespits.nl.

Het Privacy Statement van Wild! van de spits is voor het laatst gewijzigd op 01 mei 2016. 

Zie ook: autoriteitpersoonsgegevens.nl

© Wild! van de spits, mei 2016

Laden...
laden
We halen nu uw gegevens op! Afhankelijk van het aantal kentekens kan dit enkele minuten in beslag nemen. Een ogenblik geduld a.u.b.