Wil je blijven verdienen met het mijden van de spits? Ga dan naar www.filedier.nl en kijk welk aanbod het beste bij je past.

Wild! van de spits maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.

Deelnamevoorwaarden Wild! van de spits

1. Algemeen

1.1. Door het akkoord gaan met het voor u persoonlijk vastgestelde referentieniveau en deze deelnamevoorwaarden, ontstaat het contract dat wordt gesloten tussen de opdrachtgever van de organisatie Wild! van de spits en de deelnemer. De opdrachtgever van Wild! van de spits is de Verkeersonderneming. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidieert het project Wild! van de spits vanuit het programma Beter Benutten. De organisatie Wild! van de spits, handelt namens de opdrachtgever.

1.2. Wild! van de Spits kent verschillende doelgroepen, belonings- en deelnameperiodes. Deze zijn terug te vinden op de website www.wildvandespits.nl.

1.3. De deelnemer, die voldoet aan de criteria gesteld onder 1.1 en 1.2 gaat vrijwillig een contract aan voor de duur van de deelnameperiode inclusief een start- en eindenquête en een nameting door de organisatie Wild! van de spits gedurende 13 werkweken na beëindiging deelname.

1.4. De deelnemer geeft, met het akkoord gaan met de deelnamevoorwaarden, toestemming om tot 1 jaar na afloop van Wild! van de spits te worden benaderd met nieuwe mobiliteitsproducten en/of diensten, die zijn ontwikkeld in opdracht van (of samenspraak met) de Verkeersonderneming.

1.5. De organisatie Wild! van de spits respecteert de privacy van deelnemers en behandelt verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk. De opdrachtgever van Wild! van de spits heeft het project gemeld bij de toezichthouder op de verwerking van de persoonsgegevens, de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De FG houdt een openbaar register bij. Deelnemers kunnen hier terecht voor informatie over en inzage in de eigen verwerkte persoonsgegevens of klachten via wbp@minienm.nl.

1.6. Wild! van de spits is gerechtigd om geanonimiseerde data te gebruiken voor onderzoek. De verkregen onderzoeksgegevens zijn anoniem en niet terug te voeren op individuele deelnemers. De wijze waarop gegevens worden verzameld en beveiligd, de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens worden verkregen, staat vermeld in het Privacy statement. Dit Privacy statement is te vinden op de website www.wildvandespits.nl.

1.7. De organisatie Wild! van de spits behoudt zich het recht voor de (deelname)voorwaarden, waaronder de beloningen, tussentijds eenzijdig te wijzigen en/of de uitvoering van de dienst voortijdig te beëindigen. Dit zal kenbaar worden gemaakt via de website en aan de deelnemer zelf. Wijzigingen zijn bindend voor de deelnemer vanaf het moment dat deze van kracht worden echter niet eerder dan 1 kalendermaand na publicatie, tenzij deelnemer niet akkoord wenst te gaan met deze wijziging en hij het contract met Wild! van de spits per direct heeft beëindigd via zijn persoonlijke pagina op de website www.wildvandespits.nl. Indien een deel van deze deelnamevoorwaarden nietig blijkt te zijn of in rechte vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden hun gelding onverkort behouden. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van het project Wild! van de spits. De deelnemer wordt geacht de deelnamevoorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met de organisatie Wild! van de spits of diens rechtsopvolger.

1.8. De deelnamevoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van deelnamevoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend.

1.9. Op het contract en deze deelnamevoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechter in Breda is bevoegd voor eventuele geschillen.

2. Voorwaarden en regels tijdens deelname

2.1. Om deel te kunnen nemen aan het project Wild! van de spits dient de potentiële deelnemer zich aan te melden via de website www.wildvandespits.nl en te voldoen aan de deelnemerscriteria zoals die zijn terug te vinden op de website. De potentiële deelnemer is verplicht om alle gevraagde voertuigen, die ter beschikking staan voor gebruik door een deelnemer of andere persoon woonachtig op hetzelfde adres, op te geven, ook als hij daar niet de eigenaar van is. De organisatie Wild! van de spits is te allen tijde gerechtigd om een aanmelding te weigeren, indien deze naar haar uitsluitend oordeel niet voldoet aan de criteria voor deelname.

2.2. Wanneer een potentiële deelnemer voldoet aan de criteria vangt de voorlopige deelname aan het project Wild! van de spits, de eerstvolgende werkdag binnen de deelnameperiode aan. De door de (potentiële) deelnemer opgegeven kentekens worden periodiek getoetst bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) op juistheid. Het correct zijn van deze gegevens is randvoorwaarde om definitief als deelnemer te worden geaccepteerd en geldelijke tegoeden te ontvangen van Wild! van de spits. De definitieve acceptatie of afwijzing wordt zo spoedig mogelijk per e-mail aan de potentiële deelnemer medegedeeld.

2.3. (Potentiële) deelnemers krijgen toegang tot een persoonlijke pagina binnen de website www.wildvandespits.nl. De inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) is persoonlijk en de deelnemer is verantwoordelijk voor de geheimhouding hiervan.

2.4. De deelnemer ontvangt een bestedingstegoed wat wordt afgewaardeerd indien hij tijdens de spitstijden zoals gepubliceerd op de website www.wildvandespits.nl wordt gesignaleerd met één of meer van door hem opgegeven kentekens.

2.5. In geval van een (tijdelijke) wijziging in de persoonlijke situatie van een deelnemer die gevolgen heeft voor de deelname aan het project, waaronder, maar niet uitsluitend, verhuizing, verandering van werkgever, verlies van een baan, pensionering, ziekte, zwangerschapsverlof of verblijf in het buitenland, is deelnemer verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken aan de organisatie Wild! van de spits middels het wijzigen van zijn persoonlijke gegevens op zijn persoonlijke pagina van de website of het sturen van een e-mail aan info@wildvandespits.nl. Indien niet meer wordt voldaan aan de criteria voor deelname, is de organisatie Wild! van de spits gerechtigd het contract met de deelnemer per direct eenzijdig te beëindigen.

2.6. Indien, naar het oordeel van de organisatie van Wild! van de spits, tijdens deelname blijkt dat de deelnemer onvoldoende of geen bijdrage levert aan de projectdoelstellingen van Wild! van de spits, is de organisatie Wild! van de spits gerechtigd de deelname per direct eenzijdig te beëindigen.

2.7. Bij het beëindigen van deelname aan het project worden nog openstaande beloningstegoeden bij de eerstvolgende uitbetaling aan de deelnemer overgemaakt mits deze tegoeden naar oordeel van de organisatie Wild! van de spits rechtmatig zijn verkregen.

2.8. Wild! van de spits kent heldere spelregels. De spelregels worden toegelicht op de website www.wildvandespits.nl. Het (redelijk vermoeden van) misbruik in welke vorm dan ook is een afdoende reden voor de organisatie Wild! van de spits om het contract met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. Nog openstaande tegoeden worden in dat geval niet aan de deelnemer uitgekeerd. Onterecht verkregen tegoeden, inclusief eventuele kosten, worden teruggevorderd danwel verhaald op de Deelnemer. Ook kan in bovengenoemde situatie een boete worden opgelegd aan de Deelnemer ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde beloningen met een minimum van 50 euro.

Tevens wordt de deelnemer geregistreerd op een zogenaamde “blacklist”. Hiermee wordt toekomstige deelname aan soortgelijke spitsmijden projecten uitgesloten. Kentekenhouders van personenauto’s, die worden ingezet als taxi of voor koeriers- of andere bezorgdiensten worden ingezet, zijn uitgesloten voor deelname aan Wild! van de spits. Kentekenhouders van personenauto’s die reeds aan andere projecten deelnemen, gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en/of de Verkeersonderneming, zijn uitgesloten voor deelname aan Wild! van de spits.

2.9. Wanneer deelnemer reeds mee heeft gedaan aan een eerder project van Wild! van de spits, is het niet meer mogelijk om nogmaals deel te nemen aan andere projecten van Wild! van de spits.

2.10. Indien, na oordeel van (het personeel van) de organisatie Wild! van de spits, er aanvullende documentatie nodig is voor het uitkeren van de openstaande tegoeden, is deelnemer verplicht deze aan te leveren.

3. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Deelnemer

3.1. Deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van (het personeel van) de organisatie Wild! van de spits in relatie tot dit project strikt op te volgen.

3.2. (Potentiële) deelnemers zijn verplicht om persoonlijke gegevens zoals getoond op de persoonlijke pagina, correct aan te leveren en actueel te houden.

3.3. Deelnemer is tijdens de contractperiode gehouden mee te werken aan het invullen van enquêtes van de organisatie Wild! van de spits.

3.4. De beloningen die deelnemers ontvangen door deelname aan het project Wild! van de spits, zijn belastingvrij. Er hoeft geen loonbelasting over te worden afgedragen.

3.5. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade en kosten die de organisatie Wild! van de spits lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen en voorwaarden van het contract waaronder deze deelnamevoorwaarden, en/of de schade en kosten die gezien de omstandigheden van het geval voor rekening en risico van de deelnemer dienen te komen, inclusief de (privaat)gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Dit omvat onder andere de vordering van incassokosten. Deelnemer vrijwaart de organisatie Wild! van de spits van claims van derden.

4. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Wild! van de spits

4.1. De organisatie Wild! van de spits streeft er naar eventuele problemen waar mogelijk ten spoedigste op te lossen, bij voorkeur voordat zij erop aangesproken wordt.

4.2. Eventuele aansprakelijkheid van de organisatie Wild! van de spits voor enige kosten of schade, die direct of indirect voortvloeit uit de verminking, vertraging, dwaling, alsmede onbevoegde kennisneming en/of verzending van elektronische gegevens alsmede kosten of schade die voortvloeiend uit het verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie is gemaximeerd tot het bedrag dat de Deelnemer maximaal had kunnen ontvangen tijdens zijn deelname aan Wild! van de spits. Wild! van de spits is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichtingen uit het contract indien zij daartoe is gehinderd als gevolg van overmacht.

4.3. Enige claim, of vordering van de deelnemer vervalt, indien deze niet schriftelijk is ingediend binnen 6 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop deze is ontstaan.

5. Einde of overdracht Contract

5.1. Deelnemer heeft het recht om op ieder moment eenzijdig het contract met Wild! van de spits via de website op te zeggen. Op de te ontvangen beloning wordt een verrekening gedaan naar rato van het resterend aantal werkdagen in de maand van opzegging. De persoonlijke pagina blijft tot en met het einde van de volgende maand voor de deelnemer bereikbaar.

5.2. Onverminderd het elders vermelde recht van beëindiging door de organisatie Wild! van de spits van het contract, heeft zij ook het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn het contract onmiddellijk eenzijdig te beëindigen, indien de opdrachtgever van Wild! van de spits besluit het project te stoppen of voor meer dan een maand op te schorten.

5.3. De organisatie Wild! van de spits heeft het recht, haar uit het contract voortvloeiende verplichtingen en/of rechten, over te dragen door middel van schuldoverneming, cessie of contractoverneming, waarvan zij direct schriftelijk melding zal doen aan deelnemer. Voor zover vereist verleent de deelnemer hiertoe reeds bij het sluiten van het contract zijn medewerking, onverminderd zijn recht om het contract gedurende 1 maand na de datum van de daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving op te zeggen.

6. Correspondentie, Klachten en Geschillen

6.1. Alle schriftelijke communicatie van de deelnemer met de organisatie Wild! van de spits in verband met het contract dient per e-mail te worden gericht aan info@wildvandespits.nl.

6.2. De organisatie Wild! van de spits zend mededelingen per e-mail aan de deelnemer. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres en dient elke wijziging in zijn e-mailadres direct aan Wild! van de spits te melden. De deelnemer kan geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten van de organisatie Wild! van de spits, omdat het e-mailadres niet (meer) klopt of omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij de deelnemer en/of bij de provider van deelnemer.

6.3. Klachten/opmerkingen over het project Wild! van de spits, kunnen gemeld worden aan de Servicedesk. Bij niet akkoord gaan met de afhandeling van de klacht door de Servicedesk, kan de klacht schriftelijk gemeld worden aan de Project Manager Wild! van de spits via info@wildvandespits.nl. Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden behandeld.

6.4. Indien een geschil optreedt tussen de organisatie Wild! van de spits en deelnemer trachten deze partijen eerst hun geschil op minnelijke wijze op te lossen, eventueel door middel van mediation, onverminderd het recht om het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Wild! van de spits, augustus 2016

 

Laden...
laden
We halen nu uw gegevens op! Afhankelijk van het aantal kentekens kan dit enkele minuten in beslag nemen. Een ogenblik geduld a.u.b.